Prezydent Miasta Legnicy

bip

Patronaty Prezydenta

Zasady przyznawania Patronatów Honorowych Prezydenta Legnicy, będących wyróżnieniem honorowym dla przedsięwzięć, których realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Legnicy lub ma istotne znaczenie dla mieszkańców Miasta

 

1.
Honorowy Patronat Prezydenta Legnicy – zwany dalej „Patronatem” – jest wyróżnieniem honorowym, które może być przyznane przedsięwzięciom o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub lokalnym.

2.
O objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje organizator przedsięwzięcia, kierując do Prezydenta Legnicy pisemny wniosek stanowiący załącznik do zarządzenia o przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta Legnicy, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Miasta Legnicy, na platformie ePUAP jak również dostępnym w Urzędzie Miasta Legnicy. Wypełniony wniosek może być przesłany na adres: Urząd Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, przesłany pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@legnica.eu lub przekazany elektronicznie poprzez platformę ePUAP.

3.
W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat należy ubiegać się każdorazowo przy organizacji danej edycji przedsięwzięcia.

4.
1. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem musi wpłynąć do Urzędu Miasta Legnicy najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem organizacji przedsięwzięcia.
2. Wniosek o przyznanie Patronatu podlega zaopiniowaniu przez Biuro Prezydenta Legnicy lub inny właściwy merytorycznie wydział/biuro Urzędu Miasta Legnicy w zakresie zasadności przyznania wyróżnienia.
3. Zaopiniowany wniosek Biuro Prezydenta Legnicy kieruje do rozpatrzenia na Kolegium Prezydenta Legnicy.

5.
1. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem zobowiązany jest do:
1) poinformowania uczestników i współorganizatorów o przyznanym wyróżnieniu,
2) umieszczenia informacji o Patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych,
3) ekspozycji znaków promocyjnych Miasta Legnica w widocznym miejscu podczas trwania przedsięwzięcia,
4) złożenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia pisemnego sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem, zawierającego dodatkowo dokumentację fotograficzną oraz egzemplarze wszystkich opracowanych przez organizatora przedsięwzięcia materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.

2. Niewywiązanie się z zobowiązań, o których mowa w ust. 1 stanowić może podstawę do odmowy przyznania organizatorowi przedsięwzięcia Patronatu w przyszłości.

3. O przyznaniu bądź odmowie przyznania Patronatu Biuro Prezydenta Legnicy informuje organizatora przedsięwzięcia pisemnie.

4. Organizator przedsięwzięcia może posługiwać się informacją o objęciu przedsięwzięcia Patronatem dopiero po otrzymaniu informacji o pozytywnej decyzji Prezydenta Legnicy.

 

•   Zarządzenie dotyczące zasad przyznawania patronatów

 

•   Wniosek o Patronat Honorowy Prezydenta Legnicy  - do pobrania