Prezydent Miasta Legnicy

bip

Regulamin nagrody „Śląskie niebo Jürgena Gretschela”

Śląskie niebo Jürgena Gretschela”

 

Wyrabiał „bomby” i wysadzał w powietrze mury, a mimo to cieszył się powszechnym szacunkiem ludzi. Trudno się dziwić, gdyż bomby legnickie są legendarnym przysmakiem miejscowej kuchni, której był znawcą i popularyzatorem, a mury, które burzył, to tkwiące w ludzkich sercach i umysłach stereotypy i uprzedzenia.

Jürgen Gretschel urodził się w 1941 roku w ówczesnej Liegnitz. Przez całe życie propagował wielokulturową historię Dolnego Śląska i szacunek do ziemi ojczystej. Robił to zarówno na terenie Polski, jak i Niemiec. Przez wiele lat, jako przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Legnicy, współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi i środowiskami, zachęcając je do dialogu ponad podziałami i walki z nietolerancją. Szczególnie dużą wagę przykładał do wychowania młodzieży, którą uczył dziejów swojego regionu i lokalnego patriotyzmu wyrażającego się miłością do ziemi rodzinnej. W latach 1999-2000 brał udział w reformie szkolnictwa, gdzie przeforsował wprowadzenie w szkołach gimnazjalnych i średnich przedmiotu dotyczącego wiedzy o regionie. To tylko niektóre inicjatywy Jürgena Gretschela, które zjednały mu powszechny szacunek. Swą działalnością zasłużył na upamiętnienie.

 

 

Regulamin nagrody „Śląskie niebo Jürgena Gretschela”

 

§ 1.

 

Celem przyznawania nagrody jest promocja idei dialogu międzykulturowego oraz upowszechnianie wśród mieszkańców Legnicy, w szczególności wśród młodzieży szkolnej i studenckiej, problematyki różnorodności kulturowej miasta wczoraj i dziś. Jej inicjatorem są organizacje pozarządowe Legnicy.

 

§ 2.

 

Fundatorem nagrody jest Prezydent Miasta Legnicy.

 

§ 3.

 

 1. Nagrodę przyznaje się za: osiągnięcia w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem Legnicy i okolic, oraz za działalność na rzecz tolerancji, wzajemnego szacunku, współpracy, poszanowania innych ludzi oraz umacniania dialogu międzykulturowego.

 2. Nagroda przyznawana jest w kategorii osoba, organizacja lub instytucja.

 3. Nagroda „Śląskie niebo Jürgena Gretschela” ma formę statuetki i dyplomu.

 

§ 4.

 

 1. Nagrodę przyznaje Kapituła złożona z przedstawicieli świata kultury i nauki, organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz stowarzyszeń, których działania pielęgnują wartości honorowane nagrodą. Swojego przedstawiciela w Kapitule ma rodzina J. Gretschela i fundator nagrody.

 2. Kapituła działa na podstawie regulaminu wewnętrznego.

 3. Dla ważności podejmowanych decyzji i dokonywanego wyboru wymagany jest udział ponad 50% składu członków Kapituły.

 4. Jednomyślna decyzja i wybór może być przyjęty w drodze aklamacji, a wobec braku jednomyślności rozstrzygnięcie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

 5. Obsługę administracyjną Kapituły prowadzi stowarzyszenie „Pamięć i Dialog”.

 

§ 5.

 

 1. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody mogą dokonywać członkowie Kapituły, osoby fizyczne, organizacje lub instytucje działające w sferze kultury i oświaty. Mogą one zgłosić jednego kandydata.

 2. Przy rozpatrywaniu kandydatury zgłoszonej przez członka Kapituły nie bierze on udziału w głosowaniu.

 3. W przypadku zgłoszenia kandydata związanego z członkiem Kapituły przez inną organizację czy instytucję, członek Kapituły jest wyłączony z aktu głosowania.

 4. Do Nagrody nie mogą być zgłaszani laureaci poprzednich edycji Nagrody.

 5. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie lub elektronicznie na adres: Stowarzyszenie „Pamięć i Dialog”, 59-220 Legnica, ul. S. Staszica 2/6; kontakt@pamiecidialog.pl w terminie podanym przez organizatora.

 6. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 7. Kapituła może postanowić o nieprzyznaniu Nagrody w danym roku kalendarzowym.

 

 1. Wnioski zgłoszeniowe są do pobrania na internetowej stronie Urzędu Miasta www.legnica.eu w zakładce Dla mieszkańca/Organizacje pozarządowe/Współpraca organizacji, na stronie Prezydenta Legnicy www.prezydent.legnica.eu oraz na stronie stowarzyszenia „Pamięć i Dialog” www.pamiecidialog.pl. w zakładce Kapituła nagrody „Śląskie niebo Jürgena. Gretschela”.

 

 1. Laureat Nagrody zostanie zawiadomiony o przyznaniu Nagrody oraz miejscu i terminie jej wręczenia.