Prezydent Miasta Legnicy

bip

W poniedziałek sesja Rady Miejskiej Legnicy. Poznaj porządek obrad

W poniedziałek sesja Rady Miejskiej Legnicy. Poznaj porządek obrad
25.01.2023

W poniedziałek (30 stycznia 2023 r.) o godz.1000 w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy, odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej Legnicy.
Przebieg obrad będzie transmitowany poprzez stronę internetową Urzędu www.legnica.eu w BIP – Rada Miejska – sesje.

 

 1. Porządek obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 4. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego za rok 2022 – LII/1.
 6. Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia gminnego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2023 – 2026 – 1/LII.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego w rejonie ul. Nowodworskiej – 2/LII.
 8. Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – 3/LII.
 9. Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy ulicami Mostową, Zamiejską, Al. Rzeczypospolitej, Bielańską a Wałami Jaworzyńskimi – 4/LII.
 10. Projekt uchwały  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – 5/LII.
 11. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 153 – 6/LII.
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy – 7/LII.
 13. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych – 8/LII.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej – 9/LII.
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie wsparcia na rok 2023 seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Legnica w ramach "Korpusu Wsparcia Seniorów" – 10/LII.
 16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania – 11/LII.
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych – 12/LII.
 18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – 13/LII.
 19. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2023 – 14/LII.
 20. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Legnicy -15/LII.
 21. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 22. Komunikaty i sprawy różne.
Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 25.01.2023 | Wyświetleń: 1084
Powrót na listę aktualności

Zobacz także