Prezydent Miasta Legnicy

bip

Legniccy radni przyjęli uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Legniccy radni przyjęli uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
29.11.2021

           

Rada Miejska podczas dzisiejszej sesji (29 listopada)  przyjęła nowe stawki podatku od nieruchomości. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia.

Oto następujące stawki podatku od nieruchomości:

1.  od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na  sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  i  zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 oraz poz. 1086), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni;

2.  od budynków lub ich części:

a)  mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewny – 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3.  od budowli – 2 proc. ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i  opłatach lokalnych.

               

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 29.11.2021 | Wyświetleń: 1756
Powrót na listę aktualności

Zobacz także