Prezydent Miasta Legnicy

bip

Koronawirus. Miasto podejmuje działania zapobiegawcze

Koronawirus. Miasto podejmuje działania zapobiegawcze
10.03.2020
Koronawirus. Miasto podejmuje działania zapobiegawcze
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne prezydent Legnicy odwołał do 14 kwietnia br. wszystkie imprezy organizowane przez miejskie instytucje. Dzisiaj (10 marca) wydał w tej sprawie zarządzenie.
 

Zarządzenie Nr 133/PM/2020

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie zakazu organizacji zajęć i imprez w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządza się, co następuje.

§ 1.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i realnym zagrożeniem zachorowań na terenie miasta Legnicy, zakazuje się organizacji planowanych zajęć w jednostkach: Młodzieżowym Centrum Kultury, Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Świetlicach Terapeutycznych Nr 1 i Nr 2, Legnickim Centrum Kultury, Muzeum Miedzi, Legnickiej Bibliotece Publicznej oraz Galerii Sztuki.

§ 2.

Prezydent Miasta apeluje do wszystkich organizatorów na terenie miasta Legnicy o ograniczenie udziału publiczności w imprezach i zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

§ 3.

Termin obowiązywania zakazu określa się do dnia 14 kwietnia 2020 r. włącznie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                       

Dotychczasowe prewencyjne działania władz Legnicy w związku koronawirusem

Poniedziałek (2 marca br.)

Wysłano informację przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia, dotyczącą profilaktyki zakażenia koronawirusem do członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy oraz wybranych podmiotów z prośbą o umieszczenie jej w siedzibach oraz innych miejscach, w których przebywa lub może być większa liczba osób.

Wtorek (3 marca br.)

Wysłano do odbiorców plakat informacyjny, przekazany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, dotyczący postępowania w przypadku wystąpienia objawów zarażenia COVID-19.

Wtorek (3 marca br.)

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej uczestniczył w spotkaniu Dyrektorów szkół wszystkich szczebli z przedstawicielami Inspekcji Sanitarnej, które zorganizowane było w PWSZ w Legnicy.

Środa (4 marca br.)

Z inicjatywy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej zorganizowano w siedzibie PSSE spotkanie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w celu omówienia sytuacji epidemiologicznej oraz wskazano możliwości zorganizowania miejsc do przeprowadzania kwarantanny i pozyskania dodatkowych środków transportu sanitarnego. W trakcie spotkania nawiązany został kontakt ze szpitalem w Bolesławcu, który wskazany został jako jedna z czterech placówek szpitalnych na terenie Dolnego Śląska do opieki nad osobami zakażonymi koronawirusem.

Nawiązano także kontakt z Dyrektorem Pogotowia Ratunkowego w Legnicy w celu ustalenia możliwości transportowych dla osób z podejrzeniem zakażenia.

Czwartek (5 marca br.)

Prezydent miasta zorganizował spotkanie wspólnie z Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w celu wymiany informacji o przedsięwzięciach podjętych przez podmioty realizujące zadania w sytuacji zagrożenia epidemią. Dyrektor Szpitala poinformowała o doposażeniu placówki w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz o możliwości zorganizowania izolatorium w jednym z budynków.

Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy przedstawiła możliwości zapewnienia transportu sanitarnego na wypadek wystąpienia choroby oraz dedykowanego do przewozu osób na oddziały zakaźne. Na spotkaniu poruszono również temat przekazywania informacji dotyczących postępowania epidemicznego do POZ poprzez Izbę Lekarską.

Piątek (6 marca br.)

Z polecenia prezydenta miasta odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy.

Uczestniczyli szefowie służb, inspekcji, straży, dyrektorzy Pogotowia, Szpitala, szefowie spółek miejskich i inne osoby reprezentujące instytucje mające wpływ na obecną sytuację.

Tematem posiedzenia były:

- procedury dotyczące epidemii,

- przygotowanie służb do aktualnego zagrożenia,

- ewentualne problemy i braki sprzętowe,

- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz seniorów,

- bezpieczeństwo komunikacji miejskiej,

- informowanie społeczeństwa o aktualnej sytuacji.

Od 7 marca:

- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy w ramach całodobowych dyżurów zbiera informacje i koordynuje działania wynikające z bieżącej sytuacji oraz zaleceń organów wojewódzkich:

- zalecono zamknięcie poidełek w szkołach dla dzieci,

- wydano zalecenia rezygnacji z wyjazdów zbiorowych, szkoleń, wycieczek, zajęć gromadzących większe grupy dzieci w legnickich przedszkolach i szkołach wszystkich szczebli,

- wszystkie jednostki podległe Urzędowi Miasta, w tym sam urząd wyposażone zostały w środki dezynfekujące zarówno ochrony osobistej, jak i przeznaczone do dezynfekcji klamek, poręczy, blatów, toalet itp.

 

Poniedziałek 9 marca

- spotkanie Prezydenta z szefami służb – omówienie bieżącej sytuacji, decyzje związane ze współdziałaniem poprzez PCZK,

- wyznaczenie obiektu na miejsce kwarantanny dla 50 osób,

- zgodnie z decyzjami organów państwowych zrezygnowano z organizacji imprez masowych,

- prezydent wydaje zalecenia dla Dyrektorów instytucji kultury o rezygnacji z organizowania imprez, spotkań, uroczystości oraz innych przedsięwzięć gromadzących widzów,

- wystosowano apel o zawieszenie działalności Uniwersytetów III wieku dla seniorów,

- wstrzymane zostały odwiedziny w placówkach opieki społecznej,

- na bieżąco trwają działania związane z uzupełnianiem środków dezynfekujących dla placówek oświatowo-wychowawczych oraz pozostałych,

- prowadzona jest ciągła akcja informująca społeczeństw o sytuacji. Prezydent zalecił plakatowanie przystanków autobusowych oraz pomieszczeń w podległych Urzędowi instytucjach.

Sytuacja monitorowana jest na bieżąco. Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta bierze udział w posiedzeniach Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu i gmin Powiatu legnickiego.

            Grupa uczniów Zespołu Szkół Samochodowych z nauczycielami wyjechała na praktyki zawodowe do Rimini we Włoszech. Po przyjeździe na miejsce, w związku z decyzją podjętą przez prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, cała grupa powróciła 25 lutego do Legnicy. Wszyscy poddali się kwarantannie domowej. Nikt z uczestników wyjazdu nie zachorował.                                                                                             

 

Dowiedz się więcej o koronawirusie

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. osób chorych. Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99 proc.), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

Dowiedz się więcej o koronawirusie

ZALECENIA

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60 proc.).

Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60 proc.).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie.

Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane: – z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2, lub – bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”.

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia korona wirusem

 

 




Galeria zdjęć

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 10.03.2020 | Wyświetleń: 4986
Powrót na listę aktualności

Zobacz także