Wkrótce lutowa sesja Rady Miejskiej

Wkrótce lutowa sesja Rady Miejskiej
15.02.2018

W poniedziałek, 26 lutego, o godzinie 10.00 w sali 226 ratusza odbędzie się sesja Rady Miejskiej Legnicy. Jej porządek przewiduje:

1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.      Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.

3.      Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.

4.      Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy w 2017 roku.

5.      Projekt uchwały sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Legnicy.

6.      Projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Legnicy.

7.      Projekt uchwały w sprawie założenia Miejskiego Przedszkola Nr 11 w Legnicy przy ul. Krzemienieckiej.

8.      Projekt uchwały w sprawie założenia Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Legnicy przy ul. Plutona 13.

9.      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej.

10.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej.

11.  Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Legnicy.

12.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej.

13.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej.

14.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

15.  Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnicy.

16.  Projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany statutu Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii.

17.  Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

18.  Komunikaty i sprawy różne.

Opublikował: Małgorzata Banaszkiewicz | Dodano: 15.02.2018 | Wyświetleń: 437
Powrót na listę aktualności

Zobacz także